Työntutkimuksen menetelmät toiminnan kehittäjänä.

Onko LEAN ollut mainstreamia jo niin kauan, että ”työntutkimus” on sanana jäänyt unholaan? LEAN ajattelumalleineen ja menetelmineen on tuonut huikeaa kehitystä tuottavuuteen maailmanlaajuisesti. Virtaustehokkuus, WIP, pullonkaulat ja vaihtelu herättävät varmasti paljon ajatuksia LEAN-asiantuntijassa. Työntutkimuksen menetelmien avulla saadaan luotettavasti selville juuri edellä mainittuja asioita ja arvokasta dataa kehittämiseen. Työntutkimuksen menetelmillä kehität toimintaa varmasti!

AVOIMUUS JA OIKEUDENMUKAISUUS

Näitä kahta arvoa ei voi liiaksi korostaa! Työntutkimuksen etiikka pitää olla tutkijalle kristallin kirkasta. Aina ennen kuin lähdetään tutkimaan, siitä kerrotaan kaikille osallisille. Ennen kaikkea pitää osata vastata kysymykseen miksi tutkitaan? Onhan tutkimuksella aina jokin tarkoitus! Tutkija ei ole kallellaan työnantajan tai työntekijöiden suuntaan, vaan kirjaa havainnoit objektiivisesti niin kuin ne tutkimushetkellä havaitaan.

Kehittäminen on yhteistyötä ja siihen tarvitaan kaikki mukaan. Kaikki hyötyvät, niin työntekijät kuin yritys. Kehittämällä työtä parannetaan tuottavuutta. Tuottavuuden parantuminen tarkoittaa yrityksen parantunutta kannattavuutta ja kilpailukykyä, mahdollisuutta tehdä investointeja uusiin ja turvallisiin koneisiin, kehittää kannustavaa palkkausta ja se myös lisää työsuhteiden varmuutta.

Työntutkimuksen tavoite

Tavoitteena on kehittää turvallisin, taloudellisin ja tuottavin työmenetelmä ja olosuhteet työn tekemiseksi. Työntutkimuksen aikana tarkastellaan kriittisesti kaikkia niitä työn tekemiseen ja työsuoritukseen liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat työsuorituksen turvallisuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen. Tuloksena on parantunut työturvallisuus, tuottavuus ja työhyvinvointi taloudellisilla ja turvallisilla työmenetelmillä turvallisissa työolosuhteissa.

“Tehdään paremmin kuin eilen, mutta huonommin kuin huomenna”

Työntutkimuksen kokonaisuus

 • Menetelmätutkimus

Kehitetään työ turvalliseksi ja kustannustehokkaaksi. Suunnitellaan työpiste tehokkaaksi. Kehityksessä pitää aina huomioida turvallisuus ja ergonomia, sekä tuotteen laatuvaatimukset.

 • Työn vakiinnuttaminen

Kuvataan työtehtävä ja työpiste. Laaditaan työohjeet ja menetelmäkuvaukset. Ohjeet kertovat miten työ tehdään.

 • Työnopastus

Opastetaan kaikki käyttämään parasta menetelmää ja tekemään työ turvallisesti.

 • Työnmittaus

Selvitetään, paljonko aikaa työn tekemiseen kuluu. Aikatietojen avulla suunnitellaan ja ohjataan toimintaa. Luotettavat aikatiedot ovat myös toimitusaikalupausten ja hinnoittelun kannalta kriittisiä.

Asioita tarkastellaan kolmesta näkökulmasta.

työntekijä näkökulma

  • onko ergonomiassa puutteita tai kehitettävää
  • turvallisuus, onko työssä vaaratekijöitä
  • väsyttävyys ja monotonisuus, toistuvatko samat työt todella usein
  • epäkäytännöllisyys, onko työssä jotain turhaa
  • pystyykö työntekijä hyödyntämään koko potentiaalinsa

taloudellinen näkökulma

  • millaisia lisäarvoa tuottavia tai tuottamattomia töitä työ sisältää
  • onko kustannuksia aiheuttavia tai laatuongelmia aiheuttavia töitä
  • minkälaisia pullonkauloja tuotannossa on
  • onko työssä toistuvia pitkäaikaisia ja paljon työtä vaativia töitä
  • sisältääkö työ paljon materiaalin siirtoa

teknologinen näkökulma

  • onko työssä mahdollista hyödyntää uusia työvälineitä tai koneita
  • onko työssä mahdollista käyttää uusia tekniikoita tai prosesseja
  • voidaanko työn kuormittavuutta vähentää uusilla teknologioilla
Markkinoiden hintapaineiden vaikutus osto- ja myyntihintoihin. Työntutkimuksen avulla voidaan kehittää osatuottavuuksia ja laskea kustannuksia.
Markkinoiden hintapaineiden vaikutus. Mihin voidaan vaikuttaa?

Nykyisin markkinat sanelevat tuotteiden myyntihinnat. Kilpailu on kovaa ja asiakkaat ovat erittäin hintatietoisia. Ja on selvää, että tänä päivänä kilpailevan hinnan saaminen on nopeaa ja helppoa. Markkinat sanelevat myös panosten ostohinnat. Raaka-aineilla on kova hintapaine ylöspäin ja osaavista työntekijöistä on pulaa. Organisaation vaikutusmahdollisuudet edellä mainittuihin tekijöihin ovat rajalliset. Jäljelle jää vain omat kustannukset. Työntutkimuksen avulla voidaan pureutua juuri näitä kustannuksia aiheuttaviin tekijöihin.

Mihin tarkoituksiin työntutkimusta ja sen menetelmiä voi käyttää?

 • Tavoitteiden asettamiseen
 • Tuotteiden suunnitteluun
 • Menetelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja vaihtoehtojen valintaan
 • Koneinvestointien, tuotannon layoutin ja materiaalikäsittelyn suunnitteluun
 • Työkalujen ja jigien suunnitteluun, työpisteiden suunnitteluun
 • Resurssien suunnitteluun ja ohjaukseen
 • Tuotannon virtautukseen ja tasoittamiseen
 • Kuormituksen selvittämiseen ja työn mitoitukseen
 • Tuotannon ohjaukseen ja toimitusaikojen vahvistamiseen
 • Tuotteiden hinnoitteluun ja kustannuslaskentaan
 • Ihminen / kone vuorovaikutuksen selvittämiseen
 • Läsnäoloajan aikalajien selvittämiseen
 • Suoritukseen perustuvan palkkauksen tueksi
 • Tuotannon kroonisten häiriöiden selvittämiseen
 • Työkuvausten ja työohjeiden laatimiseen

Leave a Reply